Online projekt Ženy o ženách vychází z disertační práce Barbory Baronové realizované v rámci jejího postgraduálního studia v ateliéru Audiovizuální tvorba na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a odkazuje se na rozhovory se třiceti ženami vytvářejícími dokumentární obsah, které v rámci praktické části její disertace vznikly.

Disertační práce Ženy o ženách s podtitulem Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu se zabývá tvůrčími aspekty dokumentární práce v českém dokumentárním prostředí, a to pohledem žen, které točí a píšou o ženách. Odborná práce pojednává o tvorbě dokumentárního obsahu a také o kontextu, ve kterém české dokumentaristky tvoří, a to prostřednictvím sdílení jejich osobních zkušeností. Disertace porovnává konkrétní tvůrčí přístupy a strategie, které autorky při dokumentární práci aplikují. Kontextem se myslí nejenom doba a společenské nastavení, ale také osobnost samotných dokumentaristek, jejich chápání etiky, mocenských struktur či důležitosti vztahů s dokumentovanými subjekty. Projekt zkoumá i motivace dokumentaristek a záměry jejich tvorby.

Autorka při výzkumu aplikovala feministické výzkumné metody, se kterými se seznámila v rámci výzkumného pobytu na University of New South Wales v Sydney – opírá se zejména o práce socioložek Sharlene Nagy Hesse-Biber (HESSE-BIBER, Sharlene Nagy, ed. 2012. The Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis. 2nd edition. London: SAGE Publications. – HESSE-BIBER, Sharlene Nagy. 2014. Feminist Research Practice. A Primer. 2nd edition. Los Angeles: SAGE Publications.) a Shulamit Reinharz (REINHARZ, Shulamit. 1992. Feminist Methods in Social Research. New York, Oxford: Oxford University Press.), které dílčí metodologické přístupy systematicky shrnuly v rámci svých vědeckých publikací.

Cílem této platformy je projekt Ženy o ženách představit veřejnosti a ve spolupráci s DAFilms a dalšími partnery propojit tematicky nejzajímavější části rozhovorů s konkrétními filmy a knihami, o nichž rozhovory pojednávají. Praktická část disertace vychází i s podrobným metodologickým návodem na čtení na podzim 2019 knižně, kompletní rozhovory budou uloženy také v archivu UTB.